Frambozenkever ( Byturus tomentosus)

Frambozenkever ( Byturus tomentosus)

Frambozenkever ( Byturus tomentosus).