Eikentrilzwam (Exidia truncata).

Eikentrilzwam (Exidia truncata).

Eikentrilzwam  (Exidia truncata).