Goudplevier (Pluvialis apricaria).

Goudplevier (Pluvialis apricaria).

Goudplevier (Pluvialis apricaria).